informatie_contributie

Contributieoverzicht 2019-2020

Categorie   Bedrag in €

 
Senior   330
A-B jeugd   325
E jeugd   285
F-jeugd * 210
Frockey/Funkey * 155
Trainingslid senior/Trimlid * 195
Toeslag 7 tegen 7 competitie * 50
Trainingslid junior * 165
Hockeyschool * 75
G-hockey * 185
Niet spelend lid * 120
Donateur * 50
Gezinskorting vanaf 3e lid in gezin   -/- 70
Inschrijfgeld   50
Prestatietoeslag 1e team
75
Prestatietoeslag 2e team
40
Zaalhockey ** 90
Zaalhockey Laag ** 70


* tellen niet mee voor bepaling gezinskorting (peildatum voor bepaling korting is aanvang seizoen)
** De ALV van 23 mei 2017 heeft het bestuur gemachtigd om afhankelijk van de opzet zaalhockey maximaal 25% naar boven of beneden af te wijken van de vastgestelde zaalcontributies.

Studenten geboren voor 1 oktober 2001, die zelfstandig worden belast voor contributie, zijn volledig contributieplichtig. Zij kunnen echter uitsluitend door overlegging van een kopie van de studentenkaart 2019-2020 bij de ledenadministratie een verzoek indienen voor studentenrestitutie ad € 35,00. Eigenmachtige inhouding van de restitutie bij de contributiebetaling wordt als onvolledige en dus te late betaling beschouwd met de hieronder genoemde consequenties.

Bent u in het bezit van een geldige U-pas? Dan is het mogelijk (een deel van) de contributie via deze U-pas de voldoen (zie ook https://u-pas.nl/info/de-u-pas-in-houten.html). Hiervoor dient u een kopie van de voorkant en achterkant van de U-pas te mailen naar [email protected] en wij verzorgen de rest.


Procedure voor betaling op factuur

Artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement Hockey Club Houten

Betalingscondities indien geen automatisch incasso

De contributie is uiterlijk verschuldigd op 31 augustus 2019. Bij te late betaling wordt een aanmaning door HC Houten verstuurd. Blijft het lid dan nog in gebreke dan vindt overdracht aan een externe debiteurenbewaking plaats. Het bureau benadert de leden telefonisch met verzoek om betaling binnen 14 dagen. Na de volgende twee weken volgt een tweede rappel onder oplegging van een boete op basis van het Huishoudelijk Reglement ter grootte van 25% van het factuurbedrag met een minimum van € 25 en met schriftelijke bevestiging en aanzegging van incassokosten (minimum € 135,00). Indien dan nog niet betaald wordt, wordt de vordering ter incasso gegeven en wordt het lid geschorst tot contributie en kosten voldaan zijn.

Overige bepalingen

Op verzoek van leden kan het bestuur de volgende betalingsregeling aangaande de contributie toestaan:
  • totaal te betalen bedrag aan contributie boven € 660,00: twee termijnen vervallend op 31-8-2019 en op 31-10-2019
  • totaal te betalen bedrag aan contributie boven € 990,00: drie termijnen vervallend op 31-8-2019, 31-10-2019 en op 31-12-2019.

De betalingsregeling wordt alleen toegestaan bij betaling middels automatische incasso. Leden dienen dit verzoek om een betalingsregeling schriftelijk/per e-mail in te dienen bij de ledenadministratie voor 5 juli 2019. Indien het lid de gestelde termijnen overschrijdt, vervalt de regeling en dient de volledige contributie direct betaald te worden.
Opzegging Lidmaatschap en Contributiebeleid HC HOUTEN


Wil je het volgende seizoen niet meer lid zijn, dan dient het lidmaatschap tijdig opgezegd te worden.

Deadline opzegging

Op grond van de statuten moet het lidmaatschap vóór 1 mei zijn opgezegd. Iedereen die zijn lidmaatschap wil beëindigen, kan dit doen door een email te versturen vóór 1 mei aan [email protected]. De opzegging wordt per e-mail door de ledenadministratie bevestigd. Wordt deze bevestigings e-mail niet ontvangen, dan is de ´opzeggings e-mail´ niet ontvangen en ook het lidmaatschap niet opgezegd. 

Alle leden die na 30 april nog lid zijn ontvangen voor aanvang van het nieuwe hockey veldseizoen een factuur voor de verenigingscontributie.

Uitzonderingen

Er zijn omstandigheden denkbaar op grond waarvan het lidmaatschap niet tijdig opgezegd kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan essentiële life-events zoals o.a. ziekte, zwangerschap, langdurige blessures (door fysio/arts bevestigd), inloten studie ver buiten Houten (soms pas in de zomer bekend) waardoor er verhuisd moet worden etc.

Hierbij betreft het leden die redelijkerwijs voor een langere periode niet bij HC Houten kunnen hockeyen. In overleg kan dan besloten hoe en op welke voorwaarden het lidmaatschap beëindigd kan worden. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via [email protected]

Geen uitzonderingen: voorwaardelijke opzeggingen in verband met selectieprocedure

Naast deze zogenaamde life-events komt het voor dat er opzeggingen vóór of na de deadline van 1 mei gedaan door leden die op persoonlijke voorwaarden niet willen hockeyen bij HC Houten, terwijl dit wel kan. In deze situaties kan het gaan over opzeggingen onder de opschortende voorwaarde van selectie in team X of Y of als de selectie voor een bepaald team niet gehaald is.

Als bestuur van HC HOUTEN willen we duidelijk maken dat dit vanuit sport-oogpunt een situatie is die we niet toestaan. Alle spelers, selectie of niet, moeten graag en onvoorwaardelijk bij en voor HC Houten willen spelen en dit is onafhankelijk van het halen of niet-halen van een selectie. Dit principe geldt zonder uitzondering voor alle spelers en speelsters van HC Houten.

Opzeggen van het lidmaatschap voor 1 mei en vervolgens meedoen aan de selectiecyclus is vanzelfsprekend mogelijk. Consequentie bij selectie is wel dat er opnieuw ingeschreven moet worden als lid waardoor inschrijfgeld verschuldigd is. Op deze wijze wordt de verantwoordelijkheid daar gelegd waar deze hoort, bij het individuele lid.


 

Sponsoracties