hockey_Hockeypromotie

Hockeycoördinatie

 • Doelstelling
  • Opstellen en bewaken jaarplanning
  • Definitief vaststellen teamindelingen
  • Communicatie naar leden, ouders en derden omtrent team aangelegenheden
  • Voor teams bij de Senioren, Junioren en Jongste Jeugd
 • Jaarplanning
  • Activiteiten (startbijeenkomst, zaal/midwinter, selectie, coaches)
  • Informatie (berichten, kanalen)
 • Teamindeling en –begeleiding
  • Bespreken van de TIPS beoordelingen met de coach
  • Eindoordeel over advies vanuit het selectietraject
  • Zoeken naar, en begeleiden van, coaches breedtesportteams
  • Verzorgen van de coachmap
 • Communicatie naar spelers en ouders
  • Wat, wanneer, hoe en waarom
  • Aanspreekpunt zijn voor teamaangelegenheden

De commissie Hockeycoördinatie is verantwoordelijk voor de uiteindelijke teamsamenstelling en de communicatie van teamgerelateerde activiteiten naar de leden en hun ouders.

Uitgangspunten voor Hockeycoördinatie zijn hierbij het beleid dat binnen de Hockeyboard voor HC Houten is vastgesteld (Hoe en waarom doen we wat we doen) en de jaarplanning (Wanneer doen we wat).

Hockeycoördinatie is ook het eerste aanspreekpunt voor ouders en leden als binnen een team iets niet duidelijk is, of e.e.a. niet verloopt zoals verwacht werd en/of zou mogen worden. Door de lijncoördinator ook bij team aangelegenheden op het juiste moment in te schakelen kan zij/hij de juiste personen binnen de HC Houten organisatie mobiliseren om tot een snelle en goede oplossing te komen. Binnen HC Houten is de volgende procedure afgesproken omtrent het handelen bij team aangelegenheden:

1.De verantwoordelijke trainer en/of coach van het team van het lid is het eerste aanspreekpunt voor (de ouder van) het lid.

2.Vervolgens kan (de ouder van) het lid contact opnemen met desbetreffende lijncoördinator (eerste escalatie-mogelijkheid).

3.Mocht het probleem na interventie door de lijncoördinator dan nog niet getackeld zijn, dan kan de betreffende lijncoördinator de case via de hoofdcoördinator Junioren of Jongste Jeugd in laten brengen in de Hockeyboard. Hier heeft het STK en het hockeybestuur mede zitting in (tweede escalatie-mogelijkheid). Door de Hockeyboard wordt vervolgens een beslissing genomen.

4.Mocht(de ouder van) het lid dan nog niet tevreden zijn, kan de Hockeyboard besluiten de case voor te leggen aan het bestuur (derde escalatie-mogelijkheid). Het bestuur maakt dan een voor alle partijen bindende beslissing.

Door wedstrijden van de teams in hun categorie te bezoeken, open te staan voor de geluiden die men op en rond de velden hoort en hen tijdig bij vragen te betrekken heeft Hockeycoördinatie een goed beeld van wat er leeft onder de leden en hun ouders.
Mede hierdoor is Hockeycoördinatie in staat de voorlopige teamindelingen, zoals voortkomend uit het selectieproces binnen HC Houten, te beoordelen, evt. aan te passen en goed te keuren.

Bij de start van het veldseizoen zal vanuit Hockeycoördinatie een startbijeenkomst voor de coaches georganiseerd worden. Naast allerhande tips rondom operationele zaken m.b.t. het coachschap wordt er ook gewezen op de coachmap, welke door Hockeycoördinatie wordt beheerd. Deze coachmap is te bekijken door te gaan naar Hockey/Hockeycoördinatie/Coachmap.

Naast het ter beschikking stellen van de coachmap zullen de coaches van de breedteteams ook pro-actief begeleid gaan worden door de coördinatoren. Dit zal dan met name gericht zijn op het bewustzijn bij het coachen, zodat zowel coaches en spe(e)l(st)ers met veel plezier het seizoen beleven.

Afbakening HockeyPrestatie (HP) / Hockeycoördinatie (HC)

De commissie HockeyPrestatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het prestatiehockey binnen HC Houten. Niet alleen bewaakt HP de aansluiting tussen de verschillende teams in de prestatielijn (JMD1-2, JMC1-2, JMB1, JMA1,D1-2 en H1-2), tegelijkertijd wordt de individuele ontwikkeling van een speler gevolgd over de jaren heen.

Dit betekent dat de trainer/coach binnen het aandachtsgebied van de HP inhoudelijk begeleid wordt door leden van de HP in de uitoefening van de taken. HP stelt de coaches/trainers van deze teams aan, heeft voortgangsgesprekken en beoordeelt ze aan het einde van het seizoen; is sturend in selectieproces; bewaakt het technisch, tactisch en mentaal niveau en de ontwikkeling van zowel de teams als de individuele spe(e)l(st)er.

HP is bevoegd om spelers binnen de categorie te verschuiven in het belang van de ontwikkeling van het niveau van zowel de teams en de spe(e)l(st)er.

De lijncoördinatoren van Hockeycoördinatie (HC) zijn het aanspreekpunt voor ouders en leden. Anderzijds bewaakt HC de sociale context van teams en de communicatie vanuit de trainer/coach van elk team binnen de betreffende lijn.

Dit betekent dat de trainer/coach in sommige situaties vooraf afstemt met HC over de communicatie (vorm, stijl, sociale context) naar spelers en ouders, als de sociale context van een team in het geding is (teamindelingen, conflicten, spelerswisselingen, e.d.) Voor het overige wordt verwacht dat de trainer/coach zelfstandig opereert. In geval van spelerswisselingen tussen teams ligt het initiatief bij trainer/coach of HP. In alle gevallen wordt een voorstel tot spelerswisselingen afgestemd met HC. Zodoende worden de belangen van zowel de prestatieteams, de individuele spe(e)l(st)ers, als de sociale context geborgd.

Kortom de trainer / coach houdt enerzijds HC en anderzijds HP aangesloten bij ontwikkelingen binnen en rond het team, uitgaande van de verschillende verantwoordelijkheden die beide commissies binnen de club kennen.